Skip links

Algemene Voorwaarden

 1. De verhuurder verklaart de gitaarset in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weer aan verhuurder te zullen teruggeven.
 2. Het gehuurde kan door de huurder worden afgehaald op locatie bij gitaarhuur.nl dan wel bij de huurder thuis worden afgeleverd door de vervoerder
 3. De huurovereenkomst vangt aan op het moment dat de eerste betaling van de borg, resterende maand huur en volgende maand huur succesvol is afgerond.
 4. Gedurende de huurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor schade aan de gehuurde producten en is de wederpartij verplicht de producten als goed huurder te gebruiken dan zich wel als goed huurder te gedragen.
 5. De kosten van onderhoud en herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder.
 6. Indien de huurder bij het einde van de huurperiode de producten in technisch goede staat retourneert, wordt de door de huurder betaalde borgsom door gitaarhuur.nl teruggestort op de bankrekening. Eventuele gebreken die vastgesteld worden aan het einde van de huurperiode en geen gevolg zijn van slijtage en normaal gebruik worden in rekening gebracht aan de huurder en allereerst met de betaalde borg verrekend.
 7. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder, nadat van de noodzakelijkheid daarvan door huurder is kennisgegeven aan de verhuurder.
 8. Het is verboden voor huurder zelf herstellingen aan te brengen.
 9. Huurperiodes worden stilzwijgend verlengd met het gekozen termijn
 10. Gedurende de huurtijd is alle risico van de gehuurde gitaar voor huurder: de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 11. Afstand of overdracht van gebruik is verboden.
 12. Slijtage delen zoals snaren vallen niet binnen het huurcontract en zijn voor rekening van de huurder.
 13. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge het contract nuttig of nodig mocht achten.
 14. Indien een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, ontvangt de huurder een eenmalige herinnering om de huurprijs te voldoen binnen 5 werkdagen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, dan behoudt Gitaarhuur.nl zich het recht voor om het gehuurde op kosten van de verhuurder op te eisen. De huurovereenkomst wordt dan wel beëindigd op het moment dat het gehuurde door Gitaarhuur.nl is op haar locatie. Eventuele niet voldane huurtermijnen en bijkomende kosten zijn dan alsnog verschuldigd en zullen worden verhaald op de huurder.
Wij gebruiken cookies op Gitaarhuur.nl voor het opslaan van uw gegevens en om een betere ervaring te geven.